เกี่ยวกับบริษัท ควายทอง เออีซี จำกัด

        “ควายทอง” คือสัญลักษณ์เครื่องจักรกลการเกษตร ที่ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อตอบสนองเกษตรกรไทย และเกษตรกรทั่วทั้งอาเซี่ยน ผลิตภัณฑ์ควายทอง เป็นสินค้าคุณภาพที่เข้าถึงทุกไร่ นา สวน สะดวกซื้อ สะดวกหา สะดวกบริการในทุกชุมชนรากหญ้า ควายทอง คือแบรนด์ ที่สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิด โดย เฉพาะกับเกษตรกรไทย ควายทอง เป็นที่รู้จัก ของชาวไร่ ชาวนา จนกลาย เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ของเกษตรกรไทย ควายทอง สนับสนุนภาคการเกษตรไทยก้าวสู่การเป็น ครัวของโลก ควายทอง คือสินค้านวัตกรรมที่ต้องการตอบสนองต่อ เกษตรกรภายใต้ แนวคิดใหม่ คือ ”เกษตรกรต้องอยู่ได้”

 วิสัยทัศน์ Vision

ควายทองคือสัญลักษณ์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อตอบสนองเกษตรกรไทยและเกษตรกรทั้งอาเซี่ยน

ประวัติ ควายทอง

พันธกิจ Mission

  •   ผลิตภัณฑ์ควายทองเป็นสินค้าคุณภาพที่เข้าถึงทุกไร่ นา สวน ต้องสะดวกซื้อ สะดวกหา สะดวกบริการในทุกชุมชนรากหญ้า
  •  ควายทอง คือแบรนด์ ที่สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดโดยเฉพาะกับเกษตรกรไทย
  • ควายทองต้องเป็นที่รู้จัก ของชาวไร่ ชาวนา จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ของเกษตรกรไทย
  •  ควายทองสนับสนุนภาคการเกษตรไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลก
  • ควายทองคือสินค้านวัตกรรมที่ต้องการตอบสนองต่อเกษตรกรภายใต้ แนวคิดใหม่ คือ ”เกษตรกรต้องอยู่ได้”